Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze

82-500 Kwidzyn

Nowy Dwór 13

Tel: (055) 279-38-09     510-175-525 510-175-497

gimnazjumND@poczta.fm
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Rekrutacja

Rekrutacja

Zarządzenie Nr 5/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze

z dnia 1 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zasad i terminu rekrutacji do Szkoły Podstawowej  w Nowym Dworze

 

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 13/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria

 

zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadza się zasady i terminy rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik

do Zarządzenia nr 5/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej

w Nowym Dworze

z dnia 1 lutego 2018 r.

 

 

Zasady i terminy rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze

z oddziałem przedszkolnym

 

 

  1. 1.    Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 

 

a)    Dzieci przyjmuje się do klas pierwszych oraz oddziału zerowego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

b)    Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców/prawnych opiekunów kandydata

 

c)    Do klasy pierwszej oraz oddziału zerowego Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze, dla których ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie DEKLARACJI rodziców/prawnych opiekunów kandydata;

 

 

d)    W przypadku wolnych miejsc Dyrektor Szkoły Podstawowej przyjmuje dzieci spoza obwodu szkoły na WNIOSEK rodziców/prawnych opiekunów zgodniez liczbą punktów otrzymanych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

e)    Kryteria brane pod uwagę:

 

 

 

- oddział przedszkolny:

l.p.

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

 

1.

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, będzie kontynuowało edukację przedszkolną w tym samym oddziale przedszkolnym lub innej placówce na terenie Gminy Kwidzyn

 

1 pkt.

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata

(załącznik nr 3)

2.

Starsze rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, rozpocznie lub będzie kontynuowało obowiązek szkolny w tej samej szkole lub innej placówce na terenie Gminy Kwidzyn

 

1 pkt.

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata

(załącznik nr 3)

3.

Rodzice lub  opiekunowie prawni kandydata pracują, uczą się w trybie stacjonarnym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne

1 pkt. Dla każdego rodzica/ opiekuna prawnego

Jeden z poniższych dokumentów:

- zaświadczenie zakładu pracy o zatrudnieniu

- zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę w trybie stacjonarnym

- zaświadczenie wydane przez KRUS

- aktualny wydruk ze strony internetowej CEiDG lub KRS

(załącznik nr 5)

 

4.

Zadeklarowana liczba godzin pobytu kandydata w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej ponad 5 godzin dziennie

1 pkt.

Deklaracja lub Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

(załącznik nr 1 lub 2)

 

 

 

- klasa pierwsza:

 

 

l.p.

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

 

1.

Kandydat uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do przedszkola lub  oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie Gminy Kwidzyn

1 pkt.

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata

(załącznik nr 6)

 

2.

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja , rozpocznie lub  będzie kontynuowało obowiązek szkolny w tej samej szkole lub innej placówce na terenie Gminy Kwidzyn

1 pkt.

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata

(załącznik nr 3)

3

Szkoła znajduje się bliżej miejsca zamieszkania niż szkoła obwodowa kandydata

1 pkt.

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata

(załącznik nr 4)

 

4.

Rodzice / opiekunowie prawni kandydata pracują, uczą się w trybie stacjonarnym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne

1 pkt. Dla każdego rodzica/ opiekuna prawnego

Jeden z poniższych dokumentów:

- zaświadczenie zakładu pracy o zatrudnieniu

- zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę w trybie stacjonarnym

- zaświadczenie wydane przez KRUS

- Aktualny wydruk ze strony internetowej CEiDG lub KRS

(załącznik nr 5)

 

 

 

  1. 2.    Przyjmowanie podań kandydatów do Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze i oddziału przedszkolnego przy szkole

 

 

a)    Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 

1)   deklarację rodzica/ prawnego opiekuna kandydata zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze (załącznik nr 1),

lub wniosek rodzica/ prawnego opiekuna kandydata zamieszkałego poza Szkoły Podstawowej Gimnazjum w Nowym Dworze (załącznik nr 2),

 

2)   jedną aktualną fotografię legitymacyjną (o wymiarach: 30x42 mm),

 

3)   oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna o uczęszczaniu kandydata w poprzednim roku szkolnym do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie Gminy Kwidzyn (załącznik nr 6),

 

4)   oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna o rozpoczęciu lub kontynuacji edukacji przedszkolnej rodzeństwa kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w tej samej szkole lub innej placówce na terenie Gminy Kwidzyn (załącznik nr 3),

 

5)   oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu, uczeniu się w trybie stacjonarnym, prowadzeniu gospodarstwo rolnego lub działalności gospodarczej (załącznik nr 5),

 

6)   oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów kandydata na temat odległości miejsca zamieszkania względem szkoły (załącznik nr 4),

 

b)    Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

 

c)    Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku.

 

  1. 3.    Terminy przeprowadzenia postępowania i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania wniosków, na rok szkolny 2018/2019 do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego zostały określone Zarządzeniem nr 13/18 Wójta Gminy Kwidzyn na obowiązujący rok szkolny

l.p.

Rodzaj czynności

Termin                         w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin                           w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie przez rodziców  pisemnego potwierdzeniao kontynuowaniuprzez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

od 12.02.2018

do 22.02.2018

 

-

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                  w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2018 r. do 23.03.2018 r. do godz. 15.00

od 23.04.2018do 27.04.2018

do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub klasy I szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2017 r. poz. 59)

do 30.03.2018

do 09.05.2018

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych

do 04.04.2018 r. do godz. 13.00

do 11.05.2018 r.        do godz. 13.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci oświadczenia

od 04.04.2018

do 13.04.2018

do godz. 15.00

od 11.05.2018 r.  do 18.05.2018 r. do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                           i kandydatów nieprzyjętych

18.04.2018 r.  godz. 15.00

22.05.2018 r.

godz.15.00

 

 

NA GÓRĘ